Privacy policy


 

Fysiotherapie Janneke Janssen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy (privacy beleid) wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Fysiotherapie Janneke Janssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Fysiotherapie Janneke Janssen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij aanmelding in de praktijk

Fysiotherapie Janneke Janssen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fysiotherapie Janneke Janssen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Fysiotherapie Janneke Janssen verstrekt. Fysiotherapie Janneke Janssen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw BSN- Uw Medische Gegevens (die u zelf verstrekt)

Bij afwezigheid van Janneke Janssen heeft ook mijn waarneemster toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. De gegevens worden zodanig gearchiveerd dat alleen de eerder genoemde fysiotherapeuten deze gegevens in kan zien. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar).

U hebt ook het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking).

Doel gegevensverwerking

Als paramedische fysiotherapie organisatie ben ik genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens betreffende de cliënt over zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem namelijk Intramed.

De ontvangers van persoonsgegevens

Intramed
Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerk ik in een speciaal platform, Intramed. Dit is een speciaal ontwikkeld zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.

Website
Op mijn website maak ik gebruik van HTTPS. Dat is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen mijn website en u volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op mijn contactformulier.

Zorgmail
Via zorgmail stuur ik verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Ik verstrek alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.

Externe organisaties
Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrek ik alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door u.

Fysio Prestatie Monitor
Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Er wordt altijd om toestemming gevraagd voor deelname aan deze enquête en voor het verstrekken van de gegevens.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Janneke Janssen bewaart uw persoonsgegevens in een dubbel beschermd patiëntendossier. Fysiotherapie Janneke Janssen is wettelijk verplicht om uw gegevens tot vijftien jaar na het afsluiten van uw behandeltraject te bewaren. Wanneer de gegevens verwijderd dienen te worden, zorg ik ervoor dat de gegevens zo snel mogelijk uit mijn systeem verwijderd worden. Als geheel verwijderen technisch niet mogelijk is, wordt ervoor gezorgd dat de gegevens niet langer aan u gekoppeld zijn. Het worden dan losse gegevens die niet meer oproepbaar zijn als uw gegevens.

Verstrekking aan derden

Gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Fysiotherapie Janneke Janssen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het fysiotherapeutische onderzoek en/of behandeling, met nadrukkelijke toestemming van u persoonlijk. Deze toestemming zal worden ondertekend. De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkerovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

U hebt recht op dataportabiliteit. Het is het recht om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen naar een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. Hierbij gaat het om persoonsgegevens die u zelf actief en bewust vertrekt hebt. Ook wanneer U een samenvatting nodig hebt van uw dossier, bijvoorbeeld bij letselschade.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Website

Mijn website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies

Fysiotherapie Janneke Janssen gebruikt functionele en analytische en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere sites

Mijn website bevat links naar websites van andere partijen. Fysiotherapie Janneke Janssen draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en dossier in te zien (recht op inzage) en het recht op rectificatie en aanvulling om gegevens te verwijderen of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysiotherapiejannekejanssen.nl en Fysiotherapie Janneke Janssen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij complexe aanvragen heeft Fysiotherapie Janneke Janssen het recht om binnen 3 maanden te reageren.

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te laten vernietigen (recht op vergetelheid). Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Beveiliging

Fysiotherapie Janneke Janssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysiotherapie Janneke Janssen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Janneke Janssen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen,
 • Intramed maakt dagelijks back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen,
 • Mijn waarneemster is geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten betreffende uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.  Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiotherapie Janneke Janssen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Janneke Janssen:

Fysiotherapie Janneke Janssen is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen

Telefoon: 06-46155235

E-mailadres: info@fysiotherapiejannekejanssen.nl

Website: www.fysiotherapiejannekejanssen.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09210128

Fysiotherapie Janneke Janssen is gevestigd in Nijmegen (Willemskwartier), Gelderland, dichtbij Wijchen en Beuningen. Een goede keus als het gaat om psychosomatische fysiotherapie, burn-out, slaapproblemen, aanhoudende lichamelijke klachten, stress gerelateerde klachten, persoonlijke benadering.