Behandelovereenkomst


Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw fysiotherapeutische behandeling.

Ik ga er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor mij gebruikelijke wijze van werken en ik hoop op een prettige samenwerking met u.

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met fysiotherapeute Janneke Janssen komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen Janneke Janssen en u waarin wordt afgesproken dat Janneke Janssen de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan uw hulpvraag te voldoen. Wanneer Janneke Janssen verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal zij dit met u bespreken. Indien gewenst zal Janneke Janssen u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut en praktijk, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Rechten en plichten

In mijn streven naar een optimale behandeling heb ik als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacy policy), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.

Verwachtingen

Ik vraag u:
 • de fysiotherapeute duidelijk en volledig te informeren, zodat ik een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
 • de adviezen van de fysiotherapeute op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
 • de reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan mij. Hierdoor krijg ik meer zicht op uw klachten en kan ik u beter adviseren / begeleiden / behandelen.
 • de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.
 • geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw fysiotherapeute.
 • klachten over uw behandeling of bejegening door mij of van mijn waarneemster in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw fysiotherapeute.
Van mij mag u verwachten dat:
 • voor veel mensen is het best een stap om hulp te zoeken. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat U zich snel op uw gemak voelt.
 • de holistische benadering vind ik een maatstaf voor mijn manier van behandelen.
 • kwaliteit van behandelen staat voorop.
 • ik ben een voorstander van een goede samenwerking met de reguliere gezondheidszorg.
 • overleg met overige behandelaars.
 • dat alles alleen met uw uitdrukkelijke toestemming!
 • ik u zo goed mogelijk informeer en behandel,
 • de privacy regels worden nageleefd,
 • klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. De folder hierover is te vinden in de wachtruimte en praktijk.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie

 1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en fysiotherapeute Janneke Janssen.
 2. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan u of uw wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 3. U draagt er zorg voor dat de fysiotherapeute op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringgegevens.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op uw behandelingen.
 5. Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen te allen tijden voor uw rekening.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
 7. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeerd u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.
 8. Indien u in verzuim verkeert, dan is Janneke Janssen gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u als patiënt.
 9. In het geval van onverzekerde zorg, dienen de declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen direct na de afspraak / behandeling te worden voldaan.

Fysiotherapie Janneke Janssen is gevestigd in Nijmegen (Willemskwartier), Gelderland, dichtbij Wijchen en Beuningen. Een goede keus als het gaat om sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, revalidatie, sportblessure, werkplekonderzoek, reïntegratie, zitvolleybal, holistische benadering, actieve oefentherapie, werkgerelateerde klachten, medical taping en DTF, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).